عكس/ 4 زن در شوراي شهر بوشهر

 

الهام بارگاهی، ندا عبدالله زاده، خدیجه گرشاسبی و زهرا رضایی 4 زن منتخب شورای چهارم بوشهر در حاشیه نشست هم اندیشی با اعضای شورای سوم بوشهر